تبلیغات
آموزش ویژوال بیسیک 6 از مقدماتی تا پیشرفته و حرفه ای - تبدیل تاریخ میلادی به تاریخ شمسی
آموزش ویژوال بیسیک 6 از مقدماتی تا پیشرفته و حرفه ای
زکات علم آموختن است.

آرشیو موضوعی

لینکدونی

آرشیو

لینکستان

آمار در میهن بلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

سخن مدیر

استفاده از مطالب این وبلاگ فقط با ذکر منبع بلامانع میباشد.

نظــــر = شخصیّــت Smiley

تبدیل تاریخ میلادی به تاریخ شمسی

خیلی از شما دوستان دنبال این کد هستید ولی پیدا نمیکنید، حق دارید پیدا نکنید چون این کد اون قدر طولانیه که هیچ کسی اونو تو وبلاگش نمیذاره. در ضمن من این کد رو خودم ننوشتم بلکه از اینترنت گرفتم ولی متأسفانه یادم نمیاد اسم سایتش چی بود امیدوارم که منو حلال کنه. خب حالا یک پروژه جدید باز کنید و از منوی Project گزینه ی Add Module رو انتخاب کنید تا یک Module به فرمتون اضافه بشه و بعد کد زیر رو توش کپی کنید :
 

Option Explicit
Private Const mcDayOff = 226894
Private mvarGDayTab
Private mvarJDayTab
Private mcSolar As Double
Public Sub GetJalaliDate(ByVal vGYear As Integer, ByVal vGMonth As Integer, ByVal vGDay As Integer, pJYear As Integer, pJMonth As Integer, pJDay As Integer, pDayName As String)
  Dim mGTotalDay As Long
  
  SetConstants
  
  mGTotalDay = GetDayFromFirstGregorianDay(vGYear, vGMonth, vGDay)
  pDayName = GetWeekDayName(mGTotalDay)
  GetJalaliYearMonthDay mGTotalDay, vGYear, vGMonth, vGDay
  pJDay = vGDay
  pJMonth = vGMonth
  pJYear = vGYear
End Sub
Private Sub SetConstants()
  
  mvarGDayTab = Array(Array(0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31), Array(0, 31, 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31))
  mvarJDayTab = Array(Array(0, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 30, 30, 30, 30, 30, 29), Array(0, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 30, 30, 30, 30, 30, 30))
  mcSolar = 365.25 - 0.25 / 33
  
End Sub
Private Function GetDayFromFirstGregorianDay(ByVal vGYaer As Integer, ByVal vGMonth As Integer, ByVal vGDay As Integer) As Long
  
  Dim mGYearDiv4 As Integer, mGYearDiv100 As Integer, mGYearDiv400 As Integer
  Dim mGTotalDays As Long
  
  mGYearDiv4 = vGYaer \ 4
  mGYearDiv100 = vGYaer \ 100
  mGYearDiv400 = vGYaer \ 400
  
  mGTotalDays = GetGDayFromBeginOfYear(vGYaer, vGMonth, vGDay)
  mGTotalDays = CLng(vGYaer - 1) * 365 + mGTotalDays + mGYearDiv4 - mGYearDiv100 + mGYearDiv400
  
  GetDayFromFirstGregorianDay = mGTotalDays
End Function
Private Function GetGDayFromBeginOfYear(ByVal vGYear As Integer, ByVal vGMonth As Integer, ByVal vGDay As Integer) As Long
  Dim mGLeap As Integer
  Dim mCount As Integer
  
  GetGDayFromBeginOfYear = vGDay
  mGLeap = IsLeapGregorian(vGYear)
  For mCount = 1 To vGMonth - 1
    GetGDayFromBeginOfYear = GetGDayFromBeginOfYear + mvarGDayTab(mGLeap)(mCount)
  Next mCount
  
End Function
Private Function IsLeapGregorian(ByVal vGYear As Integer) As Integer
  If (vGYear Mod 4 = 0 And vGYear Mod 100 <> 0) Or (vGYear Mod 400 = 0) Then
    IsLeapGregorian = 1
  Else
    IsLeapGregorian = 0
  End If
End Function
Private Function GetJalaliYearMonthDay(vGTotalDay As Long, pJYear As Integer, pJMonth As Integer, pJDay As Integer)
  
  Dim mJTotalDay As Long
  Dim mJYear As Integer
  Dim mJDay As Integer
  Dim mJLeaps As Integer
  
  mJTotalDay = vGTotalDay - mcDayOff
  mJYear = mJTotalDay \ mcSolar
  
  mJLeaps = GetAllJalaliLeapFromBegin(mJYear)
  
  mJDay = mJTotalDay - (365 * CLng(mJYear) + mJLeaps)
  mJYear = mJYear + 1
  Do While mJDay <= 0
    mJYear = mJYear - 1
    If IsLeapJalali(mJYear) = 1 Then
      mJDay = mJDay + 366
    Else
      mJDay = mJDay + 365
    End If
  Loop
    
  If (mJDay = 366 And IsLeapJalali(mJYear) = 0) Then
    mJDay = 1
    mJYear = mJYear + 1
  End If
  pJYear = mJYear
  GetJalaliMonthDay mJYear, mJDay, pJMonth, pJDay
  
End Function
Private Function IsLeapJalali(ByVal vJYear As Integer) As Integer
  
  Dim mTemp As Integer
 
  mTemp = vJYear Mod 33
  If mTemp = 1 Or mTemp = 5 Or mTemp = 9 Or mTemp = 13 Or mTemp = 17 Or mTemp = 22 Or mTemp = 26 Or mTemp = 30 Then
    IsLeapJalali = 1
  Else
    IsLeapJalali = 0
  End If
End Function
Private Function GetAllJalaliLeapFromBegin(ByVal vJYear As Integer) As Integer
  Dim mJLeap As Integer
  Dim mCurrentCycle As Integer
  Dim mJDiv33 As Integer
  Dim mCount As Integer
  Dim mTemp As Integer
  
  mJDiv33 = vJYear \ 33
  mCurrentCycle = vJYear - (mJDiv33 * 33)
  mJLeap = mJDiv33 * 8
  If mCurrentCycle > 0 Then
    mTemp = IIf(mCurrentCycle <= 18, mCurrentCycle, 18)
    For mCount = 1 To mTemp Step 4
      mJLeap = mJLeap + 1
    Next
  End If
  
  If mCurrentCycle > 21 Then
    mTemp = IIf(mCurrentCycle <= 30, mCurrentCycle, 30)
    For mCount = 22 To mTemp Step 4
      mJLeap = mJLeap + 1
    Next
  End If
  GetAllJalaliLeapFromBegin = mJLeap
End Function
Private Sub GetJalaliMonthDay(ByVal vJYear As Integer, ByVal vJDayOfYear As Integer, pJMonth As Integer, pJDay As Integer)
  Dim mCount As Integer
  Dim mJLeap As Integer
  mJLeap = IsLeapJalali(vJYear)
  mCount = 1
  Do While vJDayOfYear > mvarJDayTab(mJLeap)(mCount)
    vJDayOfYear = vJDayOfYear - mvarJDayTab(mJLeap)(mCount)
    mCount = mCount + 1
  Loop
  pJMonth = mCount
  pJDay = vJDayOfYear
End Sub
Private Function GetWeekDayName(DayFromBegin As Long) As String
  Dim Temp As Integer
  
  Temp = DayFromBegin Mod 7
  Select Case Temp
  
  Case 0
    GetWeekDayName = "یك شنبه"
  Case 1
    GetWeekDayName = "دو شنبه"
  Case 2
    GetWeekDayName = "سه شنبه"
  Case 3
    GetWeekDayName = "چهار شنبه"
  Case 4
    GetWeekDayName = "پنج شنبه"
  Case 5
    GetWeekDayName = "جمعه"
  Case 6
    GetWeekDayName = "شنبه"
  End Select
  
End Function
Public Sub GetGregorianDate(ByVal vJYear As Integer, ByVal vJMonth As Integer, ByVal vJDay As Integer, ByRef pGYear As Integer, ByRef pGMonth As Integer, ByRef pGDay As Integer, pDayName As String)
  
  Dim mJTotalDays As Long
  Dim mGYear As Integer
  Dim mGMonth As Integer
  Dim mGDay As Integer
  
  SetConstants
  
  mJTotalDays = GetDayFromFirstJalaliDay(vJYear, vJMonth, vJDay)
  GetWeekDayName (mJTotalDays + mcDayOff)
  GetGregorianYearMonthDay mJTotalDays, mGYear, mGMonth, mGDay
  pGYear = mGYear
  pGMonth = mGMonth
  pGDay = mGDay
End Sub
Private Function GetDayFromFirstJalaliDay(ByVal vJYear As Integer, ByVal vJMonth As Integer, ByVal vJDay As Integer) As Long
  Dim mJLeap As Integer
  Dim mTemp As Integer
  mJLeap = GetAllJalaliLeapFromBegin(vJYear - 1)
  mTemp = GetJDayFromBeginOfYear(vJYear, vJMonth, vJDay)
  GetDayFromFirstJalaliDay = CLng((vJYear - 1)) * 365 + mJLeap + mTemp
End Function
Private Function GetJDayFromBeginOfYear(ByVal vJYear As Integer, ByVal vJMonth As Integer, ByVal vJDay As Integer) As Integer
  Dim mCount As Integer
  Dim mJLeap As Integer
  
  GetJDayFromBeginOfYear = vJDay
  mJLeap = IsLeapJalali(vJYear)
  For mCount = 1 To vJMonth - 1
    GetJDayFromBeginOfYear = GetJDayFromBeginOfYear + mvarJDayTab(mJLeap)(mCount)
  Next mCount
End Function
Private Sub GetGregorianYearMonthDay(vJTotalDays As Long, pGYear As Integer, pGMonth As Integer, pGDay As Integer)
  
  Dim mGTotalDays As Long
  Dim mGDiv4 As Integer
  Dim mGDiv100 As Integer
  Dim mGDiv400 As Integer
  Dim mGDays As Integer
  
  mGTotalDays = vJTotalDays + mcDayOff
  pGYear = mGTotalDays \ mcSolar
  mGDiv4 = pGYear \ 4
  mGDiv100 = pGYear \ 100
  mGDiv400 = pGYear \ 400
  
  ' Find Gregorian day of year
  mGDays = mGTotalDays - (365 * CLng(pGYear)) - (mGDiv4 - mGDiv100 + mGDiv400)
  pGYear = pGYear + 1
 
  Do While mGDays <= 0
    pGYear = pGYear - 1
    If IsLeapGregorian(pGYear) = 1 Then
      mGDays = mGDays + 366
    Else
      mGDays = mGDays + 365
    End If
  Loop
  
  If (mGDays = 366 And IsLeapGregorian(pGYear) = 0) Then
    mGDays = 1
    pGYear = pGYear + 1
  End If
  GetGregorianMonthDay pGYear, mGDays, pGMonth, pGDay
End Sub
Private Sub GetGregorianMonthDay(ByVal vGYear As Integer, ByVal vGDayOfYear As Integer, pGMonth As Integer, pGDay As Integer)
  Dim mCount As Integer
  Dim mGLeap
  
  mGLeap = IsLeapGregorian(vGYear)
  mCount = 1
  Do While vGDayOfYear > mvarGDayTab(mGLeap)(mCount)
    vGDayOfYear = vGDayOfYear - mvarGDayTab(mGLeap)(mCount)
    mCount = mCount + 1
  Loop
  pGMonth = mCount
  pGDay = vGDayOfYear
End Sub

حالا کد زیر رو تو قسمت جنرال فرمتون کپی کنید :

Private Sub Form_Load()
  Dim intYear As Integer, intMonth As Integer, intDay As Integer
  Dim strDayName As String, strShamsi As String
  GetJalaliDate Year(Date), Month(Date), Day(Date), intYear, intMonth, intDay, strDayName
  strShamsi = intYear & "/" & intMonth & "/" & intDay & " " & strDayName
  Me.Caption = strShamsi
End Sub

حالا برنامه رو اجرا کنید و از اون لذّت ببرید. موفق باشید.


اینم سورس برنامه (فقط ماژول) (حجم ۲ کیوبایت)


نظــــر بــــدهید...

درباره وبلاگ

بهترین آموزشگاه برنامه نویسی به زبان ویژوال بیسیک 6 از مقدماتی تا پیشرفته و حرفه ای همراه با آموزش آنتی ویروس نویسی حرفه ای و سورس های آماده ویروس
مدیر وبلاگ : امیر امیری

آخرین پست ها

جستجو

نویسندگان

آمار در وبگذر

Page Rank